Skip Navigation

Architektura

Galeria prac

<p>Ciechanów,pastel 40x30</p>

Ciechanów,pastel 40x30

<p>Ciechanów,akwarela 40x30</p>

Ciechanów,akwarela 40x30

<p>Kościół Św. Trójcy, tusz 30x40</p>

Kościół Św. Trójcy, tusz 30x40

<p>Kościół Św. Wawrzyńca, akwarela 40x30</p>

Kościół Św. Wawrzyńca, akwarela 40x30

<p>Kraków, tusz 40x30</p>

Kraków, tusz 40x30

<p>Łagiewniki, tusz 30x40</p>

Łagiewniki, tusz 30x40

<p>Lelewelówka, tusz 40x30</p>

Lelewelówka, tusz 40x30

<p>Neptun w Gdańsku, akwarela 40x30</p>

Neptun w Gdańsku, akwarela 40x30

<p>Panorama Gdańska, tusz 30x40</p>

Panorama Gdańska, tusz 30x40

<p>Panorama Mławy 1, akwarela 30X40</p>

Panorama Mławy 1, akwarela 30X40

<p>Ratusz w Mławie II, akwarela 40x30</p>

Ratusz w Mławie II, akwarela 40x30

<p>Ratusz w Mławie, akwarela 30x40</p>

Ratusz w Mławie, akwarela 30x40

<p>Ratusz w Mławie, tusz 30x40</p>

Ratusz w Mławie, tusz 30x40

<p>Stary Rynek w Mławie, akwarela 40x30</p>

Stary Rynek w Mławie, akwarela 40x30

<p>Toruń nad Wisła, tusz 40x30</p>

Toruń nad Wisła, tusz 40x30

<p>Ulica Mariacka w Gdańsku, tusz 40x30</p>

Ulica Mariacka w Gdańsku, tusz 40x30

<p>Kamienica secesyjna2, pastel 30x40</p>

Kamienica secesyjna2, pastel 30x40

<p>Kościół Św Trójcy, tusz 30x40</p>

Kościół Św Trójcy, tusz 30x40

<p> Mariacka- nocą, akwarela 40x30</p>

Mariacka- nocą, akwarela 40x30

<p>Mariacka-Gdańsk,pastel 30x40</p>

Mariacka-Gdańsk,pastel 30x40

<p>Mariacka II-Gdańsk ,pastel 30x40</p>

Mariacka II-Gdańsk ,pastel 30x40

<p>Ulica Mariacka w Gdańsku,pastel 30x40</p>

Ulica Mariacka w Gdańsku,pastel 30x40

<p>Mariacka-III, pastel 30x40</p>

Mariacka-III, pastel 30x40

<p>Mariacka-IV ,akwarela30x40</p>

Mariacka-IV ,akwarela30x40

<p>Mariacka-V,akwarela30x40</p>

Mariacka-V,akwarela30x40

<p>Panorama Mławy2,pastel 40x30</p>

Panorama Mławy2,pastel 40x30

<p>Panorama Mławy3,akwarela 40x30</p>

Panorama Mławy3,akwarela 40x30

<p>Panorama Mławy4,akwarela 40x30</p>

Panorama Mławy4,akwarela 40x30

<p>Panorama Mławy5,pastel 40x30</p>

Panorama Mławy5,pastel 40x30

<p>Rynek Mławy I, akwarela 80x60</p>

Rynek Mławy I, akwarela 80x60

<p>Rynek Mławy II, akwarela 80x60</p>

Rynek Mławy II, akwarela 80x60

<p>Kosciół pw.św.J. Kantego w Mławie 30x40</p>

Kosciół pw.św.J. Kantego w Mławie 30x40

<p>Kosciół Niepokal.Poczęcia NMP w Szrensku</p>

Kosciół Niepokal.Poczęcia NMP w Szrensku

<p>Ciechanów 1- olej 50x70</p>

Ciechanów 1- olej 50x70

<p>Ciechanów 2- olej 50x70</p>

Ciechanów 2- olej 50x70

 
« powrót|drukuj